Vacatures  Lid Raad van Toezicht, medisch-zorginhoudelijk profiel op bindende voordracht CCR | SVRZ (O190016)

Solliciteer direct!

Functieomschrijving

Inleiding

Stichting voor Regionale Zorgverlening (SVRZ) is een organisatie op het gebied van ouderenzorg in Zeeland. Acht zorglocaties en een groot aantal groepswoningen en woonzorgcentra in wijken en dorpen in Zeeland staan garant voor zorg- en dienstverlening die aansluit bij de wensen van de ongeveer 1400 intramurale, 775 extramurale cliënten en 300 cliënten dagbehandeling / dagverzorging. Binnen SVRZ zijn ±3000 medewerkers en ±1500 vrijwilligers werkzaam.

De doelstelling van SVRZ luidt volgens de statuten: SVRZ voorziet in de behoeften aan opvang, behandeling, verpleging, verzorging, begeleiding en welzijn van cliënten die enigerlei vorm van hulpverlening op het gebied van ouderenzorg, verpleeghuiszorg of andere vorm van zorg behoeven.
De missie van SVRZ is om met cliënten invulling te geven aan de voor hen belangrijke waarden in het leven. Deze missie vat SVRZ samen met de slogan ´SVRZ zorgt in Zeeland´. Zorg is hierbij meer dan alleen verzorgen van, maar krijgt echt inhoud met de kernwaarden:

• nabijheid
• vrijheid
• verantwoordelijkheid
• gelijkwaardigheid.

SVRZ verleent in Zeeland zorg aan ouderen met lichamelijke of geestelijke klachten. SVRZ biedt het hele palet, dus zowel basiszorg als specialistische zorg. Dit gebeurt vanuit specialistische centra, zorgcentra maar bijvoorbeeld ook bij cliënten thuis. In de omgeving van SVRZ zijn veel zorg-, welzijns- en vrijwilligersorganisaties actief. Deze organisaties verwijzen cliënten door naar SVRZ, andersom verwijst SVRZ ook cliënten door. Door zich zo in verbinding te stellen met andere partners in de zorg, kan SVRZ cliënten de juiste zorg bieden.

Meer informatie en kerncijfers zijn te vinden op www.svrz.nl .

Organisatiemodel

SVRZ hanteert het Raad van Toezicht – Raad van Bestuur model. In 2013 heeft SVRZ de transitie gemaakt naar een structuur met één bestuurder. Om dit mogelijk te maken heeft een clustering van stafafdelingen plaatsgevonden tot drie stafafdelingen met aan het hoofd een stafdirecteur (Bedrijfsvoering & Control, Zorg & Welzijn, Personeel, Opleidingen & Organisatieontwikkeling). De bestuurder wordt ondersteund door een bestuurssecretaris. Communicatie, I&A en de Informatiemanager rapporteren rechtstreeks aan de bestuurder.

De bestuurder geeft, naast de stafdirecteuren en bestuurssecretaris, hiërarchisch leiding aan de locatiemanagers en de manager medische dienst. Zij vormen gezamenlijk het Management Team. Daarnaast worden de locatiemanagers en de manager medische dienst functioneel en inhoudelijk gevoed door de stafdirecteuren. De bestuurder en de stafdirecteuren vormen gezamenlijk het stafdirecteurenoverleg (SDO).

Raad van Toezicht


De Raad van Bestuur legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht van SVRZ bestaat uit zeven leden. De Raad van Toezicht houdt toezicht op de algemene gang van zaken binnen de stichting. Daarnaast is de Raad van Toezicht het klankbord en de adviseur van de Raad van Bestuur van SVRZ. De Raad van Toezicht heeft zijn visie op toezichthouderschap vastgelegd.
De Raad van Toezicht van SVRZ ziet voor zichzelf vijf rollen, te weten:
• Toezichthouder
• Werkgever
• Adviseur
• Aandrager van invloeden uit de samenleving
• Bewaker van het DNA van de organisatie.

Als norm voor het bestuurlijk functioneren van SVRZ hanteert SVRZ de Governancecode Zorg. Tevens zijn normen met betrekking tot het maximum aantal bestuurlijke en toezichthoudende functies van toepassing en wordt gestreefd naar diversiteit in geslacht, leeftijd, deskundigheid en maatschappelijke achtergrond. In verband met een vacature is de Raad van Toezicht op zoek naar een lid, op voordracht van de Centrale Cliëntenraad. Gezien de huidige samenstelling van de Raad van Toezicht, wordt nadrukkelijk gezocht naar een vrouwelijke kandidaat. De kandidaat die zal worden benoemd op het medisch-zorginhoudelijk profiel zal deel gaan uitmaken van de Commissie Kwaliteit en Veiligheid van de Raad van Toezicht van SVRZ.

Overeenkomstig de Governancecode Zorg, zal bij de werving, selectie en benoeming van nieuwe leden van de Raad van Toezicht gebruik worden gemaakt van een voor de betreffende vacature opgestelde profielschets. Leden van de Raad van Toezicht beschikken in ieder geval over strategisch denkvermogen, bestuurlijke kennis en ervaring, alsmede over affiniteit met de gezondheidszorg, meer specifiek langdurige zorg. Zij zijn in staat een goede balans te vinden tussen hun toezichthoudende taak en het vervullen van een klankbordfunctie tegenover de Raad van Bestuur. De leden zullen door hun specifieke kennis en ervaring ieder voor zich, maar ook in collegiale samenwerking met de andere leden, een toegevoegde waarde moeten hebben voor het bestuurlijke toezicht op de zorgorganisatie. De Raad van Toezicht wil voldoende binding te hebben met de regio waarin SVRZ actief is. Gezien het werkgebied van SVRZ is een regionale spreiding van de leden noodzakelijk.

Profiel, functie-eisen en competenties van het gezochte lid Raad van Toezicht vindt u onderstaand.

Profiel

Algemeen

De kandidaat:

• heeft affiniteit met ouderenzorg en met de doelstelling en zorgfunctie van SVRZ
• is integer, bezit verantwoordelijkheidsgevoel en hanteert een onafhankelijke opstelling
• heeft goede contactuele vaardigheden en kan uitstekend samenwerken in teamverband
• beschikt over een heldere visie op het werkveld en op maatschappelijke ontwikkelingen.
• is op de hoogte van de Governancecode Zorg en handelt er naar.

Specifiek

De kandidaat:

• is opgeleid als medicus
• heeft ervaring dan wel affiniteit met de ouderenzorg
• heeft ervaring dan wel affiniteit met de ouderengeneeskunde.

Functie-eisen

De kandidaat:

• heeft ruime ervaring opgedaan in de zorgsector
• heeft bij voorkeur ervaring in of affiniteit met de ouderenzorg/-geneeskunde
• heeft kennis van en ervaring met de navolgende aandachtsgebieden:
  • - gezondheidszorg en de organisatie daarvan
  • - landelijke ontwikkelingen in de (langdurige) zorg
  • - kwaliteit en veiligheid van zorg (kennis van het primaire proces is een pré)
• is op het moment van benoeming actief in een reguliere functie op passend niveau en beschikt over een relevant en actueel netwerk in de Zeeuwse gezondheidszorg
• is bekend met specifieke vraagstukken die in deze regio spelen
• is bij voorkeur woonachtig in Zeeland of heeft affiniteit met de Zeeuwse cultuur.
• heeft voldoende beschikbaarheid:
  • - de bereidheid minimaal 4 jaar (benoemingstermijn) zitting te nemen
  • - de bereidheid om gemiddeld 1 x per maand beschikbaar te zijn voor (regulier) overleg
  • - de bereidheid incidenteel extra tijd vrij te maken.

Competenties


De kandidaat:

• beschikt over bestuurlijke kwaliteiten en heeft goed gevoel voor bestuurlijke verhoudingen
• beheerst de balans tussen betrokkenheid en afstand
• is gezaghebbend, wekt vertrouwen
• is organisatie- en omgevingssensitief, heeft empathisch vermogen
• heeft overtuigingskracht.

Conclusie

Voor de nieuwe toezichthouder is, in het licht van het bovenstaande, van belang dat hij of zij met name het medische en zorginhoudelijke domein binnen de Raad van Toezicht behartigt. Gevraagd wordt iemand die op basis van opgedane kennis en ervaring, duidelijke standpunten kan innemen inzake medische en zorginhoudelijke aangelegenheden. Iemand bovendien die, in samenspraak met de overige leden van de Raad van Toezicht, tot een eensluidend oordeel komt.

Honorering


De honorering voor de werkzaamheden zal worden vastgesteld conform de richtlijnen van de NVTZ.

SVRZ laat zich in deze procedure bijstaan door Corsten & Corsten. Wij vragen u uitsluitend te reageren indien u zich in belangrijke mate herkent in bovenstaande profielschets. Specifieke vragen kunt u stellen aan Michiel Corsten. U kunt hem telefonisch en via email bereiken:

Michiel Corsten: 071-524 92 19 | michiel@corstencorsten.nl

Het functieprofiel is beschikbaar op www.corstencorsten.nl. Uw belangstelling voor deze functie kunt u tevens via de website kenbaar maken. Wij ontvangen uw reactie graag uiterlijk op vrijdag 3 januari. De gesprekken bij Corsten & Corsten vinden plaats op maandag 6 januari en woensdag 8 januari. De data voor de gesprekken bij SVRZ worden zo spoedig mogelijk bekend gemaakt.

Standplaats

Afrondende fase
Solliciteer
Print
Powered by Tangram