Vacatures  Locatie(s)manager | Pieter van Foreest (O190017)

Solliciteer direct!

Functieomschrijving

Inleiding

Pieter van Foreest is een grote en veelzijdige zorgorganisatie voor ouderen met 25 verpleeghuizen en woonzorgcentra, Thuiszorg, hulp bij het huishouden, ontmoetingscentra met dagbehandeling en diverse gespecialiseerde voorzieningen zoals revalidatiefaciliteiten, behandelcentra en palliatieve zorgafdelingen. Het werkgebied ligt in de regio’s Delft, Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp en het Westland. Pieter van Foreest heeft 3400 collega’s in dienst en kan rekenen op de ondersteuning van 2400 vrijwilligers met een passie voor werk in de zorg! Pieter van Foreest is Prezo-gecertificeerd. De kernwaarden van Pieter van Foreest zijn: Samen, Jezelf zijn en Boven verwachting.

Meer informatie en kerncijfers over Pieter van Foreest zijn te vinden op www.pietervanforeest.nl.

Organisatiemodel

Pieter van Foreest kent een organisatiemodel met een Raad van Toezicht en een eenhoofdige Raad van Bestuur. Het bestuurlijk overleg, bestaande uit de bestuurder, de directeur van de divisie Thuis, de directeur van de divisie Wonen, Zorg en Behandeling (WZB), de manager Finance & Control, de manager Personeel & Organisatie en de Bestuurssecretaris, is eindverantwoordelijk voor de dagelijkse leiding van de organisatie. Het bestuurlijk overleg kijkt vooruit, houdt in de gaten wat er in de omgeving van de organisatie gebeurt en heeft een heldere en eenduidige visie op zorg en een strategische koers.

Locatie(s)manager

Het leveren van complexe zorg voor kwetsbare ouderen is de kernactiviteit van Pieter van Foreest. De visie hierop wordt door de organisatie als volgt verwoord:

“Wij vinden dat iedereen zichzelf moet kunnen zijn. Het leven leiden dat je zelf wilt. Gelukkig zijn zoals je daar zelf of samen naar streeft. Dat is de grootste rijkdom voor mensen. Oók als je hulp en ondersteuning nodig hebt. Het leven en het welbevinden van onze cliënten, zoals zij zelf willen. Dáár staan we voor. Of je nu thuis woont of bij Pieter van Foreest, wij zorgen voor dé ondersteuning om dit te kunnen realiseren, zonder dat wij je leven overnemen. Daarvoor werken we samen. Want alleen samen met de cliënt, familie, mantelzorgers, collega’s, vrijwilligers, buurtgenoten en samenwerkingspartners kunnen we hét verschil maken. We zijn altijd met elkaar verbonden. Eén team om nieuwe ideeën te bedenken, te ontwikkelen en vooral gewoon te doen. Dat kunnen we. Samen bouwen. Steeds beter. Wij willen de gewone dingen boven verwachting goed doen. Dat zit ‘m vaak in iets kleins. De beleving. Hoe je contact maakt. Hoe je iets doet en hoe je overkomt in je dagelijkse werk. Daar hebben wij continue aandacht voor. We bieden ruimte. Ruimte om te onderzoeken, te leren, te proberen en steeds verder te verbeteren. Ruimte voor nieuwe initiatieven. En dat kan overal beginnen. Met kleine stapjes in een omgeving waar iedereen zichzelf kan zijn. Dat willen wij mogelijk maken, daar doen we alles voor. Met z’n allen. En met iedereen die meedoet.

Zo zien we ’t. Zo doen we ‘t. Wij zijn Pieter van Foreest.”

In verband met een vacature is Pieter van Foreest op korte termijn op zoek naar een manager die aan een tweetal locaties in Delft (Stefanna en Lindenhof) leiding gaat geven. De twee locaties tellen gezamenlijk zo’n 180 cliënten. De kern van de functie van Locatie(s)manager is het leiding geven aan de organisatie van de locaties. Je vaste vertrekpunt daarin is de kwaliteit van leven van bewoners. Die kwaliteit van leven staat continu op één en jij zorgt ervoor dat dit perspectief wordt meegewogen in alles wat er gebeurt in huis. Jij bent daarin een aanjager, je faciliteert, signaleert, analyseert en prikkelt medewerkers om continu na te denken hoe het beter kan. De kaders waarbinnen de divisie dient te acteren vertaal je samen met medewerkers naar bruikbare kaders voor de locatie en het team. Je bent daarin scherp en helder. Vervolgens geef je ruimte zodat medewerkers kunnen groeien in eigenaarschap. Je geeft het goede voorbeeld en probeert initiatieven maximaal te faciliteren. Je bent zichtbaar en je bent op laagdrempelige wijze in contact met medewerkers. Je hebt een coachende stijl van leidinggeven. Je houdt de voortgang in de gaten en coacht medewerkers waar nodig om bij te sturen.
Je bent eindverantwoordelijk voor de resultaten op het gebied van de kwaliteit van zorg, arbeidskwaliteit en bedrijfsvoering. De twee locaties kennen elk hun specifieke uitdagingen. In Stefanna wordt hard gewerkt aan het bewerkstelligen van meer eigenaarschap van de teams en aan het werken volgens de visie kleinschalig wonen. In Stefanna wordt gewerkt met de LEAN-methodiek, die ook geïntroduceerd is bij de medewerkers. De financiële situatie van Stefanna verdient nog veel aandacht en dat geldt ook voor het roosterproces en de tactische personeelsplanning. In Lindenhof is de verzwaring van zorg een belangrijk aandachtspunt zowel t.a.v. de mogelijkheden in het pand als t.a.v. de kwaliteiten van de medewerkers.
Bij deze opgaven is het van belang dat je als manager zowel generalistisch als specialistisch te werk kan gaan. Het eigenaarschap ligt ook op dit punt zo dicht mogelijk bij de teams. De teammanagers en de verpleegkundigen zijn de aanjagers van dit proces. Jij faciliteert hen en ontvangt zowel gevraagd als ongevraagd hun adviezen. Richting de multidisciplinaire groepspraktijken van behandelaren ben je opdrachtgever.
Je hebt een belangrijke taak in het leggen van verbindingen en het bewaken van het overstijgende perspectief. Binnen Pieter van Foreest betekent dit dat je –samen met je collega’s- richting ondersteunende diensten en stafdiensten de verwachtingen helder maakt en zorg je dat de gewenste ondersteuning gerealiseerd wordt. Samen met je collega-managers kijk je met elkaar mee en bespreek je dilemma’s met als doel goede ideeën en ervaringen te gebruiken. Je speelt een rol in divisiebrede of –overstijgende projecten die gericht zijn op innovatie of verbetering. Ook buiten Pieter van Foreest leg je verbindingen. In de regio waar je werkt ben je het lokale gezicht naar buiten richting de stakeholders en een echte ambassadeur van Pieter van Foreest.
Samen met je collega-managers en de directie zet je je in om als organisatie het best mogelijke te bieden voor de bewoners. Dat betekent dat je een goede relatie met de medezeggenschapsorganen onderhoudt en dat je een luisterend oor biedt voor datgene wat leeft bij bewoners. In nauw overleg met de medezeggenschapsorganen bepaal je de koers van de locaties. Jij maakt het verschil door medewerkers en vrijwilligers continu uit te dagen, successen te vieren en stappen te blijven zetten op weg naar zorg die boven verwachting is.
De Locatie(s)manager werkt binnen de kaders zoals vastgesteld in de kaderbrief van Pieter van Foreest. Er wordt gewerkt wordt met een divisieplan WZB en een daarvan afgeleid jaarplan per locatie.

Profielkenmerken en competenties van de gezochte kandidaat vindt u onderstaand.

Profiel

De kandidaat:

• bezit uitstekende communicatieve eigenschappen
• is doortastend en volhardend
• is sterk richtinggevend door het stellen van heldere kaders
• heeft een visie op de ouderenzorg
• heeft een situationele stijl van leidinggeven
• zorgt vanuit ervaring voor creatieve en vernieuwende inbreng in het overleg met collega-managers.

Functie-eisen

De kandidaat:

• heeft een academisch denk- en werkniveau
• heeft ervaring als manager in de gezondheidszorg of in de dienstverlening
• beschikt over bedrijfskundige kennis en ervaring
• heeft ervaring met projectmatig werken
• heeft bij voorkeur ervaring met het werken volgens de LEAN-methode.

Competenties


De kandidaat:

• is in staat om de verantwoordelijkheid voor het primair proces (binnen kaders) laag in de organisatie te leggen binnen duidelijke kaders
• heeft het vermogen bruggen te bouwen en de organisatie in beweging te krijgen
• stuurt op het voldoen aan kaders
• is met behoud van zijn eindverantwoordelijkheid, in staat om te delegeren
• weet eigenaarschap te creëren en daarmee resultaatgerichtheid te bereiken.

Conclusie

Deze profielschets laat zien, dat Pieter van Foreest op zoek is naar een ambitieuze kandidaat met leidinggevende ervaring, die zich voor een periode van minimaal enkele jaren aan de organisatie wil verbinden. De juiste kandidaat is in staat tot projectmatig innoveren. Een uitdagende functie voor een manager, die in een periode van transitie en transformatie met creativiteit en ondernemerschap leiding gaat geven aan een tweetal locaties van Pieter van Foreest.

Arbeidsvoorwaardenpakket


Salariëring conform cao VVT (FWG 70), afhankelijk van opleiding en ervaring.

Procedure

Pieter van Foreest laat zich in deze procedure bijstaan door Corsten & Corsten. Wij vragen u uitsluitend te reageren indien u zich in belangrijke mate herkent in de gestelde eisen in deze profielschets. Voor specifieke vragen kunt u contact opnemen met Michiel Corsten. U kunt hem telefonisch en via email bereiken:

Michiel Corsten: 071 – 524 92 19 | michiel@corstencorsten.nl

Uw belangstelling voor deze functie kunt u alleen via de website www.corstencorsten.nl kenbaar maken. Wij ontvangen uw reactie graag uiterlijk op dinsdag 6 augustus. De eerste selectiegesprekken bij Corsten & Corsten vinden plaats op vrijdag 9 augustus. De data voor de gesprekken bij Pieter van Foreest (in week 33 en week 34) worden zo spoedig mogelijk bekend gemaakt.

Standplaats

Succesvol vervuld
Solliciteer
Print
Powered by Tangram