Vacatures  Lid Raad van Bestuur | Prisma (O190018)

Solliciteer direct!

Functieomschrijving

Inleiding

Prisma is een organisatie waar het antwoord op de zorgvraag van mensen met een beperking elke dag centraal staat. Samen werken medewerkers aan goede zorg en worden daarbij ondersteund door management en bestuur. De Prisma waarden, waaronder een hoge kwaliteit van de zorg en de rechten van de mens met een beperking zijn uitgangspunt hierin.

Door een marktgerichte aanpak heeft Prisma - naast de wens van het individu - de maatschappelijke vraagstukken in beeld zodat Prisma, in veel gevallen samen met andere organisaties, verder gaat dan de standaard zorg en innovaties in gang zet. Innovatieve en ‘out of the box” oplossingen zijn bij Prisma geen uitzondering, Prisma heeft een hoge klanttevredenheid, en een onderscheidende positie in de zorgmarkt. Prisma beperkt zich niet alleen tot de traditionele VG-zorg, maar aanpalende problematiek en hulpvragen passen zeker in de scope, immers de klantvraag is het uitgangspunt van Prisma. Er wordt veel aandacht gegeven aan een goede werk- en leeromgeving.

Prisma voorziet al meer dan 110 jaar in de zorg van mensen met een verstandelijke zorg; op dit moment wordt zorg verleend aan ruim 2.500 mensen in Noord-Brabant. Dit doet zij met 2.300 medewerkers en 900 vrijwilligers die verder kijken dan de standaard zorg. Zij staan er voor in dat persoonlijke behoeften, mogelijkheden en talenten leidend zijn. Op deze manier is er goede zorg, zoveel mogelijk eigen regie en de mogelijkheid tot een waardevolle plek in de samenleving voor mensen met een beperking. Prisma biedt ondersteuning op 166 grote en kleine locaties voor wonen en dagbesteding en bij 30 wooninitiatieven (onder het label Fittin). Daarnaast is Prisma actief in de ondersteuning bij mensen thuis, onder het label Makker.

De duurzame relatie en dialoog – met de cliënten en met elkaar – staan hoog in het vaandel van Prisma. Met de kernwaarden ‘Aangaan, Erbij horen, Verantwoord en Eigentijds Wijs’ geeft Prisma dit vorm.

Voor uitvoerige informatie over Prisma zie: www.prismanet.nl.

Organisatiemodel

Prisma wordt bestuurd door een collegiale tweehoofdige Raad van Bestuur (hierna: RvB). Beide leden van de RvB geven vanuit gezamenlijke verantwoordelijkheid leiding aan de organisatie. Dat vraagt van beiden generalistische kennis en ervaring, onderlinge afstemming en eenduidigheid in optreden.

Daarnaast is er sprake van specifieke kennis en ervaring van elk van de leden van de RvB op onderscheiden aandachtsvelden. De voorzitter RvB is eerstverantwoordelijk voor bedrijfsvoering en financiën, het lid RvB voor de portefeuille kwaliteit , veiligheid en voor het zorginhoudelijk beleid. De overige aandachtsvelden worden in onderling overleg verdeeld.

In de besturing van de organisatie is een belangrijke rol voor het MT weggelegd, de RvB heeft een sterke verbinding met het MT waarbij een cultuur heerst van gemeenschappelijkheid.

Voor een effectieve samenwerking binnen de RvB dient er sprake te zijn van een samenstelling, waarin de beide leden het uitstekend met elkaar kunnen vinden, elkaar aanvullen in competenties en persoonlijkheid en het vanzelfsprekend vinden om elkaar op te zoeken en dilemma’s te bespreken. Dat vraagt om gelijkwaardigheid, wederzijdse openheid en om het vermogen om op elkaar te reflecteren en van elkaar te leren.

Profiel, functie-eisen en competenties van het gezochte lid RvB vindt u onderstaand.

Profiel


Prisma is op zoek naar een kandidaat die:

• vanuit een natuurlijke houding gemakkelijk contact legt met cliënten in de uiteenlopende doelgroepen van Prisma en daar inspiratie uit haalt voor het eigen handelen
• een beeld heeft van de verschillende werkvelden in en rondom de VG-zorg en aan kan sluiten op de beleving van medewerkers
• kennis heeft van de ontwikkelingen in de zorgsector in het algemeen en een duidelijke visie op de betekenis daarvan voor de VG-sector
• in staat is om de organisatie vanuit een resultaatgerichte en faciliterende houding mee te nemen in veranderingen
• samen met de collega op inspirerende wijze leiding geeft aan het managementteam, met name waar het gaat om het realiseren van de strategische koers en het bereiken van de beoogde resultaten
• een moreel- en ethisch kompas heeft passend bij de waarden en filosofie van Prisma.

Functie-eisen


De kandidaat:

• heeft aantoonbare betrokkenheid bij de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking
• beschikt over relevante ervaring als bestuurder of eindverantwoordelijk directeur
• heeft ervaring met (de waarde van) medezeggenschap van cliënten, ouders/verwanten en medewerkers
• brengt ervaring en affiniteit met bedrijfsprocessen en organisatieontwikkeling mee
• heeft een relevant netwerk voor de organisatie dan wel is in staat om dit op korte termijn op te bouwen.

Competenties

De kandidaat:

• is een authentieke en stevige persoonlijkheid.
• beschikt over analytisch vermogen en toont daadkracht
• kijkt kritisch naar de huidige zorg en vertaalt dat naar innovaties en nieuwe arrangementen voor de primaire zorg
• beschikt over samenbindend vermogen op alle niveaus van de organisatie
• heeft relativeringsvermogen en een positieve levenshouding.

Arbeidsvoorwaardenpakket

Salariëring conform WNT-2, Prisma is ingedeeld in klasse IV.

Standplaats

Standplaats kantoor is Waalwijk, werkgebied is Noord-Brabant.

Referenties

Een referentieonderzoek maakt onderdeel uit van de procedure.

Assessment

Een assessment maakt onderdeel uit van de procedure.

Procedure

De Raad van Toezicht van Prisma laat zich in deze procedure bijstaan door Corsten & Corsten. Specifieke vragen kunt u stellen aan Michiel Corsten. U kunt hem telefonisch en via email bereiken:

Michiel Corsten: 071 – 524 92 19 | michiel@corstencorsten.nl

Het functieprofiel is beschikbaar op www.corstencorsten.nl. Uw belangstelling voor deze functie kunt u uitsluitend via de website kenbaar maken. Wij verzoeken u uitsluitend te reageren indien u zich in ruime mate herkent in deze profielschets. Wij ontvangen uw reactie graag uiterlijk op maandag maandag 16 september. De eerste selectiegesprekken met Corsten & Corsten zullen plaatsvinden op donderdag 19 september. De selectiegesprekken bij Prisma vinden plaats op vrijdag 4 oktober en woensdag 9 oktober. Indien u solliciteert, verzoeken wij u vriendelijk rekening te houden met deze data.

Standplaats

Reactietermijn verstreken
Solliciteer
Print
Powered by Tangram