Vacatures  Lid Raad van Toezicht, portefeuille bedrijfsvoering en financiën | Transparant, Centrum voor GGZ (O200025)

Solliciteer direct!

Functieomschrijving

Inleiding

Transparant, Centrum voor GGZ, is een jonge, kleinschalige GGZ-instelling zonder winstoogmerk, die gesticht is door ervaren professionals. Er werken in totaal ongeveer 40 professionals waaronder psychiaters, psychologen, psychotherapeuten, maatschappelijk werkenden en verpleegkundigen, die zorg dragen voor patiënten met psychiatrische stoornissen en hun naasten. Zij doen dit met aandacht voor het individuele, met toewijding en respect, gebaseerd op gestandaardiseerde, evidence-based behandelingen volgens de richtlijnen. Daarnaast is er een kleine ondersteunende staf van 4,5 fte. Transparant bedient 800 cliënten per jaar.
Transparant Next, ook een stichting zonder winstoogmerk, heeft als doel de ondersteuning van de GGZ in de huisartsenpraktijk. Transparant Next is nauw betrokken bij de huidige ontwikkelingen in de GGZ, zoals de Juiste Zorg op de Juiste Plaats.
Zowel Transparant als Transparant Next hebben kwaliteit van zorg als hoogste doel in het vaandel staan. Er wordt een veilig behandelklimaat geschapen. De dagelijkse gang van zaken van Transparant wordt aangestuurd door de Raad van Bestuur. De Raad van Bestuur legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht.
Zie voor meer informatie over Transparant de website: www.transparant-leiden.nl

Karakteristiek Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht is het in de statuten verankerd orgaan dat belast is met het toezicht houden op de Raad van Bestuur en de algemene gang van zaken in de Stichtingen. De Raad van Toezicht heeft onder meer tot taak:
• werkgeverschap van het bestuur
• toezicht op het bestuur van de instelling
• toetsing van de besluitvorming waaronder begroting, jaarrekening en (strategisch) beleid
• gevraagd en ongevraagd adviseren van de Raad van Bestuur, en fungeren als klankbord en sparringpartner van de Raad van Bestuur.

De Raad van Toezicht vergadert regulier in het bijzijn van de Raad van Bestuur circa vijf keer per jaar. Voorafgaand aan deze vergaderingen bespreekt de Raad van Toezicht de vergadering voor, zonder de Raad van Bestuur. Eenmaal per jaar vergadert de Raad van Toezicht zonder de Raad van Bestuur om zijn eigen functioneren te evalueren. Daarnaast evalueert de Raad van Toezicht het functioneren van de Raad van Bestuur. De Raad van Toezicht dan wel een vertegenwoordiging van de Raad van Toezicht heeft eenmaal per jaar een gesprek met de Cliëntenraad en eenmaal per jaar met het team professionals.
De Raad van Toezicht bestaat uit drie leden, waaronder de voorzitter. De aanstelling van leden van de Raad van Toezicht geschiedt voor een periode van vier jaar. Leden zijn één maal herbenoembaar voor eenzelfde periode. De Raad van Toezicht opereert vanuit een collectieve, integrale verantwoordelijkheid, waarbij alle leden in staat en bereid moeten zijn een bijdrage te leveren. Leden van de Raad worden (her)benoemd door de Raad zelf, na een zorgvuldige procedure en na advies van de Raad van Bestuur.

Bij de samenstelling van de Raad van Toezicht is het van belang dat de leden samen beschikken over de vereiste kennis, ervaring en netwerken om de doelen, de strategie, de dienstverlening, de organisatie en de bedrijfsvoering te kunnen beoordelen. Ter voorkoming van belangenverstrengeling is er geen nauwe persoonlijke of zakelijke relatie tussen de leden Raad van Toezicht onderling, of tussen de leden van de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur, medewerkers of derden.

Per januari 2021 zal een van de leden de Raad verlaten en ontstaat een vacature. Voor deze vacature zoeken wij een collega met onder meer gedegen kennis van en inzicht in bedrijfsvoering en financiën. Profiel, functie-eisen en competenties van de gezochte kandidaat vindt u navolgend.

Algemene kwaliteiten / deskundigheden leden Raad van Toezicht


• academisch denk- en werkniveau
• affiniteit met de GGZ en de doelstellingen van Transparant
• onderschrijven van de doelstellingen van de organisatie
• inzicht in de verdeling van taken en rollen tussen Raad van Toezicht en Raad van Bestuur, en rolvastheid in de uitoefening van het toezichthouderschap
• bereid en in staat tot modern toezichthouderschap
• vermogen om de toezichthoudende rol in teamverband uit te oefenen
• vermogen om op strategisch niveau te kunnen acteren en zich op hoofdlijnen een oordeel te kunnen vormen over door de Raad van Bestuur voorgelegde aangelegenheden
• vermogen om inhoud te geven aan de klankbordfunctie en sparringfunctie t.o.v. de Raad van Bestuur
• een integere, constructief kritische en onafhankelijke instelling
• voldoende tijd en energie om zich in te zetten voor een adequate invulling van de functie.

Profiel lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied bedrijfsvoering en financiën

Van het nieuwe lid van de Raad van Toezicht wordt verwacht dat hij/ zij, naast de algemene kwaliteiten:

• gedegen kennis heeft van bedrijfsvoering en financiën, bij voorkeur in de (geestelijke) gezondheidszorg
• beschikt over brede maatschappelijke bindingen en een relevant functioneel netwerk
• over ruime bestuurservaring beschikt.

Honorering

De vergoeding van de leden van de Raad van Toezicht is conform de WNT-2 en bedraagt € 4.500 per jaar

Procedure

De Raad van Toezicht van Transparant laat zich in deze procedure bijstaan door Corsten & Corsten. Wij verzoeken u vriendelijk uitsluitend te reageren indien u zich in ruime mate herkent in deze profielschets. Specifieke vragen kunt u stellen aan Michiel Corsten. U kunt hem telefonisch en via email bereiken:

Michiel Corsten: 071 – 524 92 19 | michiel@corstencorsten.nl

Het functieprofiel is beschikbaar op www.corstencorsten.nl. Uw belangstelling voor deze functie kunt u uitsluitend via de website kenbaar maken. Wij ontvangen uw reactie graag uiterlijk op maandag 31 augustus. De eerste selectiegesprekken met Corsten & Corsten vinden plaats op woensdag 2 september. De selectiegesprekken bij Transparant vinden plaats op woensdagavond 16 september. Indien u solliciteert, verzoeken wij u vriendelijk rekening te houden met deze data.

Standplaats

Reactietermijn verstreken
Solliciteer
Print
Powered by Tangram