Vacatures  Lid Raad van Toezicht, portefeuille bedrijfsvoering en juridische zaken| Residentie Molenwijck (O200030)

Solliciteer direct!

Functieomschrijving

Inleiding

De Stichting Residentie Molenwijck in Loon op Zand is een uniek woonconcept voor senioren met een inclusieve voorziening van diensten, waaronder welzijn en zorg. Bewoners wonen zelfstandig, met eigen verantwoordelijkheid.

Residentie Molenwijck ontving de eerste bewoner in 1976 en is in 1978 officieel in gebruik genomen. Het woonconcept omvat 147 appartementen, vele openbare ruimtes, waaronder een restaurant, het grand café, de wellness en voorzieningen zoals de devotieruimte, de winkel met kapsalon en een fysiotherapieruimte. Het gehele complex is omzoomd door een mooi park, met waterpartijen, grote terrassen en veel groen. Residentie Molenwijck staat bekend om zijn gunstige ligging ten opzichte van het Nationaal Park de Loonse en Drunense Duinen en het Witte Kasteel uit de 17de eeuw. Het complex is eind 2008 gerenoveerd en met 24 appartementen uitgebreid. Het onderhoudsniveau is hoog. De diensten en de zorg worden geboden vanuit de visie van maximale nabijheid met behoud van afstand. Eigen regie, positieve gezondheid en net even anders zijn belangrijke waarden. Samenvattend is Residentie Molenwijck van en voor bewoners, waarbij de organisatie in samenwerking met de Vereniging van Bewoners het bewoners mogelijk maakt zich gelukkig te voelen.

In Residentie Molenwijck staan de volgende waarden (de eerste letters van deze 5 waarden vormen het woord “SAMEN”) centraal:

• Sociaal: bewoners en collega’s hebben oog-en-oor voor elkaar, hebben empathisch vermogen, zij spelen elkaar de bal toe en zijn in hun bejegening vriendelijk en voorkomend
• Ambitieus: bewoners en collega’s halen alles uit het leven, zij zijn verliefd op het werk en daarnaast zijn zij ook verliefd op het merk Residentie Molenwijck
• Maatschappelijk: Residentie Molenwijck weet goed aan te sluiten en soms voorop te lopen bij de maatschappelijke thema’s, zoals verbindingen met de buurt, mantelzorg en ontwikkelingen op het gebied van welzijn & zorg
• Eerlijk: bewoners en collega’s zijn open en transparant; zij zeggen wanneer het goed is en zij zeggen wanneer het beter kan
• Natuurlijk: eigen regie, zelfstandigheid en eigen verantwoordelijkheid zijn vanzelfsprekend. Kwaliteit van wonen en kwaliteit van dienstverlening zijn van niveau en worden vanzelfsprekend met regelmaat (intern en extern) getoetst (ISO-9001 certificaat, Gouden Keurmerk Voedselveiligheid en vermeldingen op de Zorgbelangwebsite).

Residentie Molenwijck behaalt reeds jaren goede tot zeer goede scores bij het bewoners- en medewerkers onderzoek. Medewerkers, medezeggenschap, management en Raad van Toezicht zijn eensgezind in hun overtuiging dat Residentie Molenwijck de bijzondere cultuur en gezonde leefklimaat dient te behouden, waar nodig te versterken en zeker voor de toekomst door te geven en daarmee blijvend te ontwikkelen.

Meer informatie over Residentie Molenwijck is te vinden op de website: www.molenwijck.com.

Besturings- en organisatiemodel

De besturing van Residentie Molenwijck vindt plaats volgens het Raad van Toezicht / Raad van Bestuur model. De taken en bevoegdheden van de toezichthouders zijn geborgd in de statuten. De dagelijkse besturing van de organisatie ligt in handen van de eenhoofdige Raad van Bestuur. De principes van de Governancecode Zorg 2017 zijn leidend voor de organisatie.

Kerncijfers (2020)

Voor het huidige jaar en toekomstige jaren verwacht Residentie Molenwijck een continuering van de positieve belangstelling van toekomstige bewoners en collega’s, en daarmee ook een continuering van de positieve financiële resultaten.

Aantal bewoners: 180
Aantal medewerkers: 140 (75 fte) + 15 vrijwilligers
Totale omzet: ca. € 7 miljoen
Gemiddelde bezettingsgraad in 2019: 97,6%

Karakteristiek van de Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht van Residentie Molenwijck fungeert als werkgever van de Raad van Bestuur en draagt de verantwoordelijkheid voor het goed functioneren van de Raad van Bestuur. Verder ziet de Raad van Toezicht toe op het beleid van de Raad van Bestuur, op de algemene gang van zaken in de stichting. Ook adviseert zij, gevraagd en ongevraagd, de Raad van Bestuur en treedt op als klankbord voor de Directeur - Bestuurder en het managementteam. Bovendien neemt de Raad van Toezicht statutair toegewezen beslissingen, zoals belangrijke strategische, organisatorische, investerings- en performancebeslissingen. Jaarlijks vindt een zelfevaluatie plaats binnen de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht bestaat uit vijf personen.

De inzet van de Raad van Toezicht van Residentie Molenwijck is dat zij dicht bij de organisatie wil staan en dat zij zowel de kwaliteit van dienstverlening als de continuďteit van de organisatie hoog op de agenda heeft staan. Verbinden en vertrouwen zijn hierin de sleutelwoorden. Als gevolg van het rooster van aftreden is de Raad van Toezicht op dit moment op zoek naar drie nieuwe leden.

De Governancecode Zorg 2017 is de leidraad voor de verhouding tussen de Raad van Toezicht en de Directeur-Bestuurder.

Het algemeen profiel van de Raad van Toezicht Molenwijck is conform deze code opgedeeld in drie onderdelen:

• deskundigheden
• competenties
• diversiteit

Daarbij zorgt de Raad van Toezicht in het profiel en in zijn samenstelling voor diversiteit naar geslacht, maatschappelijke achtergrond, deskundigheid, leeftijd, regionale binding en rol in het team. In verband met het aftreden conform het rooster van aftreden van een aantal leden, is de Raad van Toezicht van Residentie Molenwijck op zoek naar drie nieuwe leden. Er is een vacature voor de portefeuille Bedrijfsvoering en Financiën, voor de portefeuille Bedrijfsvoering en Juridische zaken en voor de portefeuille Marketing en Communicatie. Algemene profielkenmerken en competenties van de te benoemen leden Raad van Toezicht vindt u onderstaand. Tevens zijn specifieke profielkenmerken per portefeuille opgenomen.

Algemene deskundigheden leden Raad van Toezicht

De leden van de Raad van Toezicht beschikken over een aantal algemene deskundigheden. Daarnaast is specifieke deskundigheid gewenst voor de verschillende portefeuilles in de Raad van Toezicht.

Elk raadslid beschikt over:

• een academisch denkniveau
• inzicht in de karakteristieken van het domein wonen met zorg en in het bijzonder de VVT
• inzicht in het functioneren en besturen van complexe organisaties in een maatschappelijke omgeving
• inzicht in maatschappelijke ontwikkelingen
• voldoende bestuurlijke ervaring en wijsheid om invulling te kunnen geven aan de brede toezichthoudende rol in teamverband.

Algemene competenties leden Raad van Toezicht

Naast algemene deskundigheid en inhoudelijke expertise ten behoeve van de afdekking van de profielkenmerken, dienen de leden van de Raad van Toezicht over een aantal algemene competenties te beschikken.

De leden van de Raad van Toezicht hebben de vaardigheid om:

• (mogelijk beperkte) informatie in een kort tijdsbestek te vertalen in een overzichtsbeeld van voorliggende kwesties en/of ontwikkelingen
• de toezichthoudende rol te onderscheiden van de bestuurlijke rol van de Raad van Bestuur en met gepaste balans tussen betrokkenheid en afstand de toezichthoudende rol te vervullen
• constructief-kritisch de Raad van Bestuur te toetsten op het gevoerde beleid
• gevraagd en ongevraagd te adviseren over te voeren beleid, met inachtneming van het onderscheid tussen de toezichthoudende en bestuurlijke rol
• rolvast te acteren in een organisatie die zich in een snel veranderende omgeving bevindt
• op het juiste abstractieniveau een beleidsdiscussie aan te gaan
• integer te handelen en in open communicatie tot gezamenlijke oordeelsvorming in teamverband te komen
• financiële gegevens betreffende begroting en jaarrekening van de organisatie te begrijpen, te interpreteren en te beoordelen in relatie tot het gevoerde c.q. te voeren beleid
• zich te presenteren en te bewegen in voor de organisatie maatschappelijke en politieke netwerken van personen en instellingen.

Profiel Bedrijfsvoering en Juridische zaken

Het lid heeft ruime ervaring in het bestuursrecht, waar mogelijk aangevuld met kennis van andere rechtsgebieden en is in staat om vanuit het perspectief van de toezichthouder te oordelen over juridische aspecten die ten grondslag liggen aan bestuursbesluiten. Is lid van de Auditcommissie, Remuneratiecommissie en commissie Financiën.

Benoeming geschiedt voor de duur van vier jaar, met de mogelijkheid van verlenging van een tweede termijn (nogmaals vier jaar).

Diversiteit in de Raad van Toezicht

In de samenstelling van de Raad van Toezicht wordt bij (her)benoeming diversiteit naar geslacht, maatschappelijke achtergrond, deskundigheid, toezichthoudende ervaring, leeftijd, regionale binding en rol in het team betracht. Bij de uiteindelijke keuze voor betreffende voor te dragen kandidaten worden deze aspecten van diversiteit door de Raad van Toezicht gezamenlijk nagelopen in het kader van het collectief en bewust voldoende aan of afwijken van de nagestreefde diversiteit en de eventuele consequenties ervan voor volgende (her)benoemingen. Op deze wijze werkt de Raad van Toezicht aan de balans tussen deskundigheid, competentie en diversiteit.

Bezoldiging

Bezoldiging vindt plaats conform de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT-2). Residentie Molenwijck is ingedeeld in klasse II.

Vervolg

Residentie Molenwijck laat zich in deze procedure bijstaan door Corsten & Corsten. Specifieke vragen kunt u stellen aan Michiel Corsten. U kunt hem telefonisch en via email bereiken:

Michiel Corsten: 071 – 581 44 10 | michiel@corstencorsten.nl

Het functieprofiel is beschikbaar op www.corstencorsten.nl. Uw belangstelling voor deze functie kunt u uitsluitend via de website kenbaar maken. Wij ontvangen uw reactie graag uiterlijk op 8 november 2020. De data voor de selectiegesprekken bij Corsten & Corsten en de data voor de selectiegesprekken bij Residentie Molenwijck worden zo snel mogelijk bekend gemaakt.

Standplaats

Reactietermijn verstreken
Solliciteer
Print
Powered by Tangram