Vacatures  Directeur-bestuurder | Huisartsenposten De Limes (O210016)

Solliciteer direct!

Functieomschrijving

In het kort

Huisartsenposten De Limes zoekt een directeur-bestuurder in Leiderdorp. Een ervaren zorgmanager die weet wat het is om budgetverantwoordelijk te zijn. En die op strategisch niveau richting kan geven aan een onlangs door een fusie ontstane organisatie met stevige uitdagingen voor de nabije toekomst. Een doortastende bestuurder, die met veel gevoel voor de verhoudingen mensen en partijen verbindt, zowel intern als extern een boegbeeld is en die op een inspirerende manier stuurt op de verdere integratie van de organisatiedelen op diverse samenwerkingsterreinen. Een gedreven manager die op een betrokken wijze invulling geeft aan een gezamenlijke cultuur en aan de verdere ontwikkeling en optimalisatie van processen en van een gedeelde werkwijze. Dit ten behoeve van hoogwaardige spoedzorg in de regio en binnen een boeiend speelveld dat flink in beweging is. Vooral nu.

Spreekt jou dit aan? We gaan graag met je in gesprek.

Huisartsenposten De Limes

Huisartsenposten De Limes B.V. is in januari 2021 ontstaan uit een fusie tussen Doktersdienst Duin en Bollenstreek (DDDB) en de Stichting Samenwerkende Huisartsendiensten Rijnland (SHR). In die zin is De Limes een jonge organisatie die nog in ontwikkeling is. Een financieel gezonde organisatie met flinke ambities voor de toekomst.

DDDB had één huisartsenpost op een locatie in Voorhout, SHR had twee huisartsenposten op locaties in Leiderdorp en Alphen aan de Rijn. In totaal zijn bij De Limes ruim 240 huisartsen aangesloten, ongeveer 500 waarnemers en circa 165 overige medewerkers. Er worden zo meer dan 560.ooo inwoners in een ruime regio van spoedeisende zorg voorzien.

‘Het verlenen van excellente huisartsgeneeskundige spoedzorg aan patiënten en passanten van de bij haar aangesloten huisartsen’, zo luidt de missie van De Limes. De huisarts levert met de medewerkers van de eigen praktijk en van de spoedpost of huisartsenpost in samenwerking met de ziekenhuizen en andere zorgverleners in het verzorgingsgebied 7 x 24 spoedzorg. En vormt voor alle patiënten die spoedeisende hulp vragen ook het eerste aanspreekpunt. De Limes vervult hierbij een faciliterende rol.

De voormalige DDDB en SHR hadden bij de fusie gezamenlijk strategische keuzes gemaakt en besluiten genomen op een groot aantal samenwerkingsterreinen. Door de krachten te bundelen leggen de organisaties een stevig fundament onder de gezamenlijke dienstverlening, waarmee De Limes een krachtige schakel is in het netwerk van acute zorg in de regio Zuid-Holland Noord. Functies die niet gekoppeld zijn aan het primaire proces zijn samengevoegd tot één backoffice en op één plek gelokaliseerd.

Jij als directeur-bestuurder hebt de boeiende opgave om de ingezette integratie van de beide organisaties op de samenwerkingsterreinen verder vorm te geven en zo de positie van De Limes als toonaangevende partij in de huisartsgeneeskundige spoedzorg verder te versterken.

Voor meer informatie over de organisatie: www.huisartsenpostendelimes.nl.

Organisatiemodel

Huisartsenposten De Limes B.V. staat onder dagelijkse leiding van de directeur-bestuurder, en heeft een driehoofdige Raad van Commissarissen. Als enige aandeelhouder is de coöperatieve vereniging vertegenwoordigd door het bestuur. Het bestuur van deze coöperatie is samengesteld uit vijf bestuursleden. Zij zijn net als de leden van de coöperatie huisarts van beroep.

Als directeur-bestuurder leg je verantwoording af aan de Raad van Commissarissen. Je taken en bevoegdheden in samenhang met die van het bestuur van de coöperatie zijn vastgelegd in de statuten. In je functie stuur je het managementteam aan dat bestaat uit drie medisch managers en twee overige managers. Verder kent De Limes een cliëntenraad en een ondernemingsraad.

Het hoogste orgaan van de coöperatieve vereniging is de Algemene Ledenvergadering. Deze ALV heeft een formele rol in de besluitvorming. Alle praktijkhoudende huisartsen kunnen in de ALV participeren.

De Governancecode Zorg is leidend voor de organisatie.

De directeur-bestuurder

‘De Limes uit de knop naar bloei’. Dit is de titel van de kaderbrief waarin de inhoudelijke en financiële uitgangspunten voor beleid in 2022 zijn vastgelegd. Ook een titel die kernachtig jouw belangrijkste opgave als directeur-bestuurder weergeeft: in de fase na de fusie richting geven aan samenwerking en optimalisatie, en zo bouwen aan een slagvaardige organisatie die de uitdagingen in de huisartsgeneeskundige spoedzorg succesvol het hoofd biedt.

Een visie vormen op de acute zorg en positie in de keten, voldoen aan branchenormen en intern leiderschap versterken. Maar ook: door innovatie de afhankelijkheid van de krappe arbeidsmarkt verlagen, een gezamenlijke cultuur creëren met ruimte voor eigenheid voor de verschillende posten en werken aan de relatie met zorgverzekeraars. Een aantal van de belangrijke beleidsonderwerpen die de genoemde kaderbrief voor de komende jaren agendeert. Onderwerpen waarop jij als directeur-bestuurder, intern en extern, een voortrekkersrol vervult. Dit in nauwe samenspraak met alle betrokkenen.

Je bent verantwoordelijk voor een doelmatig functionerende en servicegerichte organisatie, met als doel het bieden en bevorderen van kwalitatief hoogstaande ondersteuning aan de aangesloten huisartsenpraktijken. Daarmee lever je ook een wezenlijke bijdrage aan de kwaliteit van de huisartsgeneeskundige spoedzorg in de regio Zuid-Holland Noord in de brede zin.

Daarbij ben je, in samenspraak met het bestuur van de coöperatie in het bijzonder verantwoordelijk voor de ontwikkeling van strategie en visie op de diverse samenwerkingsterreinen en voor de totstandkoming van het integraal meerjarig strategisch beleid. En je geeft, in samenspraak met het bestuur van de coöperatie, de strategie en het beleid concreet handen en voeten; zowel intern als extern.

Binnen De Limes ben je de bevlogen manager die de organisatie en de medewerkers rond beleid verbindt en die richting geeft aan een goede uitvoering ervan. Je zorgt voor een kwalitatief en kwantitatief goede formatie en personeelsbezetting, maakt afspraken over verantwoordelijkheden en bevoegdheden, en je bewaakt de voortgang op activiteiten.

Daarin ben je een faciliterende, coachende en doortastende leider die medewerkers ruimte geeft, helpt hun werk zo goed mogelijk te doen en die actief bijdraagt aan een (waardegedreven) cultuur. Een cultuur waarin elkaar eerlijk aanspreken, het nemen van leiderschap, verantwoordelijk zijn, vertrouwen, transparantie en continu leren centraal staan. Je vervult hierin zelf een voorbeeldrol en je stuurt actief op het verder doorontwikkelen van integraal management binnen de organisatie. De uitgangspunten van het concept ‘Planetree’ maken hierbij dat je denkt en werkt vanuit de behoeften van patiënten/cliënten, de drijfveren van medewerkers en het lerende vermogen van de organisatie.

Extern ben je het boegbeeld van De Limes in contacten en overlegvormen met ketenpartners, zorgverzekeraars en met alle andere betrokken partijen rond de dienstverlening van De Limes, regionaal en landelijk. Je bent hierin de stevige belangenbehartiger, die met veel gevoel voor de verhoudingen het beleid van De Limes vertegenwoordigt en die netwerken onderhoudt en ontwikkelt die de positie van de organisatie versterken.

Kortom: een brede en verantwoordelijk rol met directe impact op het succes van Huisartsenposten De Limes als toonaangevende organisatie in de regionale spoedzorg.

Profiel

Voor jou geldt:

• je hebt een persoonlijkheid waarmee je op natuurlijke wijze gezaghebbend en verbindend bent, intern en extern
• je bent een coachend leider die medewerkers stimuleert om regie te pakken, verantwoordelijkheid te nemen en je haalt bij medewerkers talenten naar boven
• je houdt rekening met opvattingen van gesprekspartners, maar je bent met gevoel voor de dynamiek van de organisatie en het werkveld ook koersvast
• je bent generalist met zowel oog voor kwaliteit van zorg als voor bedrijfsvoering
• je hebt het vermogen om op verbindende wijze te acteren bij verschillende partijen
• je weet op constructieve wijze om te gaan met belangentegenstellingen en je bent oplossings- en resultaatgericht in je optreden
• je communiceert op heldere wijze, je kunt goed luisteren en je bent op alle niveaus een geaccepteerde en inlevende gesprekspartner
• je blijft ook onder tijdsdruk, bij tegenslag, teleurstelling of bij tegenspel effectief presteren en je behoudt je kalmte.

Functie-eisen

Als kandidaat heb je:

• een academisch werk- en denkniveau
• ervaring in een eindverantwoordelijke of vergelijkbaar verantwoordelijke, strategische positie
• ervaring in een zorgomgeving
• ervaring in het effectief omgaan met complexe en strategische vraagstukken en je bent in staat om gestelde doelen binnen een complex speelveld te realiseren
• ruime ervaring binnen bestuurlijk complexe zorgorganisaties
• kennis van en inzicht in de ontwikkelingen binnen de eerstelijnszorg, binnen de spoedzorg, wetgeving, uitvoeringsbesluiten en in de inhoud van het zorgaanbod
• kennis van integraal management en je werkt vanuit dit concept samen met medewerkers
• ervaring met het onderhouden en succesvol verder uitbouwen van contacten met heel diverse stakeholders en binnen verschillende netwerken.

Competenties

Verder ben je:

• evenwichtig, daadkrachtig, stressbestendig, besluitvaardig en standvastig
• visionair, overtuigend, ondernemend
• een strategisch denker, analytisch en conceptueel sterk
• autonoom en relativerend met gevoel voor humor
• verbindend, integer, transparant en je straalt vertrouwen uit
• zelfreflecterend, positief energiek en toegankelijk.

Honorering

De honorering voor de werkzaamheden is conform de WNT-2. Huisartsenposten De Limes is ingedeeld in klasse III. Het dienstverband kent een contractomvang van 32-36 uur per week.

Procedure

Huisartsenposten De Limes laat zich in deze procedure bijstaan door Corsten & Corsten. Specifieke vragen kunt u stellen aan Michiel Corsten. U kunt hem telefonisch en via email bereiken:

Michiel Corsten: 071 – 581 4410 | michiel@corstencorsten.nl

Het functieprofiel is beschikbaar op www.corstencorsten.nl. Uw belangstelling voor deze functie kunt u uitsluitend via de website kenbaar maken. Wij ontvangen uw reactie graag uiterlijk op vrijdag 8 oktober.

De eerste selectiegesprekken bij Corsten & Corsten vinden plaats op dinsdag 12 oktober en woensdag 13 oktober. De data voor de selectiegesprekken bij De Limes worden zo spoedig mogelijk bekend gemaakt.

Standplaats

Succesvol vervuld
Solliciteer
Print
Powered by Tangram