Vacatures  Lid Raad van Toezicht - profiel Bedrijfsvoering & Financiёn | Zeeuws Museum (O240012)

Solliciteer direct!

Functieomschrijving

In het kort

Vanwege vervanging zoekt het Zeeuws Museum in Middelburg twee nieuwe leden voor zijn Raad van Toezicht. Hierbij gaat het om een lid met expertise op het gebied van huisvesting & facilitair n een lid met kennis van bedrijfsvoering & financin. Twee integere professionals die onbezoldigd en vanuit een kritisch-onafhankelijke houding samen met de collega-toezichthouders de directeur ondersteunen en adviseren bij het concreet handen en voeten geven aan belangrijke strategische keuzes. Bevlogen toezichthouders die zich betrokken voelen bij de missie van het museum en die circa zes vergaderingen per jaar en waar nodig tussentijds hun kennis, ervaring en netwerk ten behoeve van het Zeeuws Museum willen inzetten. Ter zake deskundigen die altijd een goede balans weten te houden tussen betrokkenheid en bestuurlijke afstand.

Het Zeeuws Museum hecht binnen zijn organisatie veel waarde aan diversiteit en inclusie. Deze criteria laten wij ook bij de selectie van nieuwe leden voor de Raad van Toezicht meewegen.

Spreekt jou dit aan? We gaan graag met je in gesprek.

Over het Zeeuws Museum

Het Zeeuws Museum weet op unieke wijze het publiek te verwonderen en te inspireren met de eigen collectie en verrassende tentoonstellingen: over het Zeeland van vroeger, van nu en met een blik op de toekomst. Het museum bevindt zich in het historische centrum van Middelburg. In deze voormalige abdij ontdekken museumbezoekers onverwachte eigenschappen van de provincie: van archeologische vondsten en wereldberoemde wandtapijten tot streekdracht, porselein en exotische objecten die Zeeuwen van verre reizen meenamen. En wist je dat hier Willem van Oranje ooit zelfs kantoor heeft gehouden? Een interessant museum op een prachtige plek in de hoofdstad van de provincie Zeeland.

Mede mogelijk gemaakt door 29 medewerkers, geholpen door een grote groep vrijwilligers en onder de bezielende leiding van directeur Marjan Ruiter, toont het museum voorwerpen vaak in vernieuwende tentoonstellingen die altijd een relatie hebben met het hier en nu. Daarbij werkt het museum voortdurend samen met kunstenaars en (mode)ontwerpers om zo ook nieuwe kaders te scheppen voor de collectie. Het Zeeuws Museum staat midden in de samenleving met projecten als Onvergetelijk en eenZM, waarbij altijd wordt gezocht naar regionale maatschappelijke partners.

Het museum en haar activiteiten op locaties mochten in 2022 ruim 55.000 bezoekers ontvangen. Het ziet het als zijn missie om de vergaarde kennis, het gebouw en de collectie in te zetten om mensen te verbinden. Of zoals de missie exact luidt: Het Zeeuws Museum zet kunst en erfgoed in voor een veerkrachtige samenleving waarin iedereen ertoe doet.

Verder heeft het museum ten doel Zeeuws erfgoed te bewaren, ontsluiten en vermeerderen. Het museum bedient een breed publiek, terwijl zij tegelijkertijd bijdraagt aan het creren van het erfgoed van morgen. Hoe en met wie het museum dit alles precies doet? De uitwerking hiervan voor deze periode is vastgelegd in het Beleidsplan 2021-2024.

Centraal in het handelen en denken van het Zeeuws Museum staan de vier kernwaarden:

  • ZM verwelkomt
  • ZM ontmoet
  • ZM daagt uit
  • ZM brengt tot bloei

Bovendien onderschrijft de organisatie drie codes van de cultuursector: de Governance Code Cultuur 2019, de Fair Practice Code (FPC) en de Code Diversiteit en Inclusie.

Voor meer informatie over de organisatie: www.zeeuwsmuseum.nl.

Organisatiemodel

Het Zeeuws Museum wordt gexploiteerd door de Zeeuwse Museumstichting. Verantwoordelijk bestuurder is de directeur, Marjan Ruiter. De Raad van Toezicht vervult de toezichthoudende taken. Hoofdstructuur, doelstelling, bevoegdheden en werkwijze zijn in de statuten vastgelegd. Verder verhouden bestuur en toezicht zich zoveel mogelijk tot elkaar volgens het raad-van-toezicht-model zoals vastgelegd in de Governance Code Cultuur uit 2019. De in deze Governance Code beschreven principes en best practices worden toegepast en zijn uitgewerkt in het Directiereglement en het reglement voor de Raad van Toezicht.

In de praktijk betekent dit dat de directeur verantwoordelijk is voor het artistiek en zakelijk beleid en voor de bedrijfsvoering het reilen en zeilen van het museum. Hieronder vallen ook de naleving van wet- en regelgeving, risicobeheersing en goed werkgeverschap richting medewerkers en vrijwilligers van de stichting. De Raad van Toezicht heeft een toezichthoudende en adviserende rol waar het gaat om het realiseren van de maatschappelijke doelstelling en inzake de strategie, identiteit en continuteit van de organisatie. Verder vervult de raad deze rollen op het vlak van de verhouding met publieke en private financiers n de dialoog met interne en externe belanghebbenden.
De jaarrekening en begroting, opgesteld door de directeur, worden goedgekeurd door de Raad van Toezicht.

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht van het Zeeuws Museum bestaat uit vijf leden, inclusief de voorzitter. Gemiddeld vergadert de raad zes keer per jaar. Daarnaast zijn er meerdere informele overlegmomenten tussen de directeur en de raad over uiteenlopende onderwerpen: de raad is een waardevol klankbord voor de directeur. De Raad van Toezicht kent n commissie, zijnde de financiele commissie. Deze commissie komt jaarlijks twee- tot driemaal bijeen.

De raad is verantwoordelijk voor zijn eigen samenstelling en waarborgt daarbij deskundigheid, diversiteit en onafhankelijkheid. De zittingstermijn is statutair gemaximeerd op twee keer vier jaar en door een rooster van aftreden wordt in vernieuwing en herbenoeming voorzien. Leden van de Raad van Toezicht worden op voordracht door de zittende raad en in overleg met de directeur benoemd De leden ontvangen geen bezoldiging, maar hebben ruimte voor verdieping en verbreding van hun kennis.

De directeur informeert de raad regelmatig over de gang van zaken bij en plannen van het museum. Ook doet de directeur met regelmaat beroep op de kennis van de voorzitter en soms op die van de individuele raadsleden, . Verder vervult de Raad van Toezicht de werkgeversrol richting de directeur. De voorzitter van de raad plus een lid voeren jaarlijks een functioneringsgesprek met de directeur.

In de Raad van Toezicht zijn nu twee posities vacant, de algemene en de specifieke profielkenmerken behorend bij deze twee posities vind je onderstaand.

Algemeen profiel leden Raad van Toezicht


Voor jou geldt:

je herkent je in de missie van het Zeeuws Museum
je kunt een juist evenwicht hanteren tussen betrokkenheid en afstand, tussen toetsen en adviseren, en tussen vertrouwen geven en kritisch volgen
je handelt integer, met verantwoordelijkheidsgevoel en onafhankelijkheid
je kunt op strategische hoofdlijnen toezicht houden en adviseren waarbij je terughoudend en tegelijkertijd rolvast bent
je kunt vanuit jouw inhoudelijke kennis op niveau tegenwicht bieden en advies geven in het samenspel met de directeur
je zoekt de dialoog, bent gericht op samenwerking en in staat in een team discussies te voeren over de inhoud zonder de relatie onder druk te zetten
je bent een vernieuwend denker, staat open voor inbreng van derden en hebt oog voor het maatschappelijke en publieke belang van de organisatie.

De leden van de Raad van Toezicht zijn maatschappelijk actief en beschikken over relevante netwerken, bij voorkeur in Zeeland. Zij hebben inzicht in de ontwikkelingen binnen het eigen aandachtsgebied en blijven zich verdiepen in de maatschappelijke ontwikkelingen in het algemeen en die in de sectoren kunst en cultuur in het bijzonder.

Functie-eisen

Als kandidaat heb je:

een hbo- of academisch werk- en denkniveau
aantoonbare kennis en ervaring op jouw vakgebied
kennis van organisatieontwikkeling
ruim strategisch inzicht en visievorming
onafhankelijke oordeelsvorming en ondernemerschap
goede communicatieve vaardigheden
het vermogen en de attitude om de directeur een klankbord te bieden, zonder in bestuurlijke verantwoording te treden
het vermogen om het beleid van de directeur en de algemene gang van zaken in de organisatie te toetsen op geformuleerde missie, visie en strategie
het vermogen om toezicht in teamverband te kunnen uitoefenen
de motivatie en passie om bij te dragen aan de realisatie van missie van het Zeeuws Museum.

Profiel

Verder geldt voor jou:

je bent betrouwbaar, integer en gericht op samenwerking
je bent transparant in je denken en handelen
je hebt een stevige, open persoonlijkheid en bent een sterke adviseur
je bent gezaghebbend en wekt vertrouwen
je bent organisatie- en omgevingssensitief en je hebt empathisch vermogen
je bent gestructureerd en een procesdenker
je kunt relativeren met gevoel voor humor
je bent maatschappelijk betrokken.

De juiste kandidaat is een natuurlijk verbinder met een goed ontwikkeld strategisch perspectief. Hij/zij helpt de organisatie vooruit te kijken en is in staat om zowel intern als extern verbinding te behouden. Duidelijk, adequaat en benaderbaar. Per profiel zijn enkele aanvullende kenmerken geformuleerd, deze zijn onderstaand vermeld.

Profiel Lid Raad van Toezicht met portefeuille huisvesting & facilitair

Voor deze portefeuille beschikken kandidaten bovendien over:

ruime ervaring met bouw- en vastgoedontwikkelingsvraagstukken, huisvesting en/of facilitair management; dit bij voorkeur bij een non-profitorganisatie of bij een culturele instelling
kennis van vastgoed en de financiering hiervan
kennis van bouw- en renovatieprocessen, en van wet- en regelgeving op het gebied van huisvesting en veiligheid.

Profiel Lid Raad van Toezicht met portefeuille bedrijfsvoering & financi?n


Voor deze portefeuille beschikken kandidaten bovendien over:

kennis van bedrijfsvoering in brede zin
kennis van (het optimaliseren van) bedrijfsprocessen en projectmanagement
ruime ervaring op het gebied van financieel management, bij voorkeur in een non-profitorganisatie of culturele instelling
kennis van en ervaring met financi?le planning, accountingprincipes en risicobeheer.

Vergaderplaats


Middelburg

Procedure

Het Zeeuws Museum laat zich in deze procedure bijstaan door Corsten & Corsten. Specifieke vragen kun je stellen aan Michiel Corsten. Je kunt hem telefonisch en via email bereiken:

Michiel Corsten: 0343 - 203010 | michiel@corstencorsten.nl

Het functieprofiel is beschikbaar op www.corstencorsten.nl. Je belangstelling voor deze functie kun je uitsluitend via de website kenbaar maken. Wij ontvangen je reactie graag uiterlijk op dinsdag 28 mei. De eerste selectiegesprekken bij Corsten & Corsten vinden plaats op donderdag 6 juni. De selectiegesprekken bij het Zeeuws Museum vinden plaats op woensdag 12 juni en maandag 24 juni. Indien je solliciteert, verzoeken wij je vriendelijk rekening te houden met deze data.

Standplaats

Succesvol vervuld
Solliciteer
Print
Powered by Tangram